1. Информационна дейност

 • Създаване и поддържане на електронна база данни за обучаващите се в МУ-Плевен студенти, за  институциите представляващи работодателите, за бюрата по труда и другите институции, занимаващи се с реализацията на човешките ресурси.

 • Предоставяне на информация за позиции за провеждане на специални, и държавни стажове, предвидени в учебните планове.

 • Предоставяне на информация за работни позиции, за конкурси, стипендии, курсове и  др. инициативи на ЦКР.

 • Събиране, обобщаване и поддържане на система за проследяване развитието на завършилите своето образование в МУ-Плевен.

 • Анкетни проучвания за нагласата за работа на дипломантите от различните специалности.

 • Анкетни проучвания за качеството на образование в МУ-Плевен сред завършилите.

 • Анкетни проучвания за мнението на потребители на кадри, завършили МУ-Плевен за качеството на образование в университета.

   

 2. Консултантска дейност

 • Подпомагане на студентската кариера в процеса на обучение.

 • Подготовка на студентите за съставяне на CV, мотивационни писма, резюмета и други  документи при кандидатстване за работа.

 • Изграждане в студентите на поведенчески умения при подготовка и явяване на интервю за назначаване на стаж или работа.

 • Асертивно поведение, ключови комуникационни нагласи и умения.

 • Развитие на умения в студентите за успешно търсене и намиране на работа.

 • Подпомагане реализацията на завършилите студенти на Пазара на труда.

 • Подпомагане реализацията на млади специалисти-възпитаници на МУ-Плевен. 

 

3. Връзки с обществеността

 • Организация на презентации на фирми, предлагащи стажантски и работни места за студенти и абсолвенти. 

 • Участие в подготовката и провеждането на Дни на кариерата.

 • Активно участие при провеждането на конкурси, насочени към студентската аудитория.

 • Проследяване развитието и популяризиране успешната реализация на възпитаниците на МУ-Плевен.

 • Провеждане на проучвания на образователния пазар и привличане на студенти,  специализанти и докторанти за обучение в МУ-Плевен.

 • Поддържане връзки със съсловните медицински организации (БЛС, БАПЗГ) и тези на фармацевтите (БСМФ и БЦФПБ).

 • Поддържане  връзки и сътрудничество с центровете за кариерно развитие на ВУЗ, членуващи в Асоциацията за кариерно ориентирано развитие във висшето образование (АКОРВО).

 

4. Помощ при стажантски програми, предложени от практиката

 • Установяване на контакти с институциите, предлагащи различни възможности за  провеждане на стажантско обучение.

 • Участие в организирането на стажовете във факултетите.

Мисия на Центъра за кариерно развитие (ЦКР): Да осъществява и поддържа ефективно взаимодействие между Академичната общност, студентите на МУ-Плевен и потребителите на кадри, фирми и организации от сферата на здравеопазването и социалните дейности.

Визия: Центърът за кариерно развитие да се утвърди като самостоятелно звено в структурата на МУ-Плевен, работещ за успешна професионална реализация на студентите от висшето училище, повишавайки неговия рейтинг на съвременен Европейски университет.

Основната цел в дейността на ЦКР е да предоставя висококачествени услуги, свързани с кариерното ориентиране на студентите от всички специалности в университета и да съдейства за успешната професионална реализация на завършилите на пазара на труда.

Дейности за постигане на целите:

1. Информационна дейност

 • Създаване и поддържане на електронна база данни за обучаващите се в МУ-Плевен студенти, за  институциите представляващи работодателите, за бюрата по труда и другите институции, занимаващи се с реализацията на човешките ресурси.

 • Предоставяне на информация за позиции за провеждане на специални, и държавни стажове, предвидени в учебните планове.

 • Предоставяне на информация за работни позиции, за конкурси, стипендии, курсове и  др. инициативи на ЦКР.

 • Събиране, обобщаване и поддържане на система за проследяване развитието на завършилите своето образование в МУ-Плевен.

 • Анкетни проучвания за нагласата за работа на дипломантите от различните специалности.

 • Анкетни проучвания за качеството на образование в МУ-Плевен сред завършилите.

 • Анкетни проучвания за мнението на потребители на кадри, завършили МУ-Плевен за качеството на образование в университета.

2. Консултантска дейност

 • Подпомагане на студентската кариера в процеса на обучение.

 • Подготовка на студентите за съставяне на CV, мотивационни писма, резюмета и други  документи при кандидатстване за работа.

 • Изграждане в студентите на поведенчески умения при подготовка и явяване на интервю за назначаване на стаж или работа.

 • Асертивно поведение, ключови комуникационни нагласи и умения.

 • Развитие на умения в студентите за успешно търсене и намиране на работа.

 • Подпомагане реализацията на завършилите студенти на Пазара на труда.

 • Подпомагане реализацията на млади специалисти-възпитаници на МУ-Плевен.

3. Връзки с обществеността

 • Организация на презентации на фирми, предлагащи стажантски и работни места за студенти и абсолвенти.  

 • Участие в подготовката и провеждането на Дни на кариерата.

 • Активно участие при провеждането на конкурси, насочени към студентската аудитория.

 • Проследяване развитието и популяризиране успешната реализация на възпитаниците на МУ-Плевен.

 • Провеждане на проучвания на образователния пазар и привличане на студенти,  специализанти и докторанти за обучение в МУ-Плевен.

 • Поддържане връзки със съсловните медицински организации (БЛС, БАПЗГ) и тези на фармацевтите (БСМФ и БЦФПБ).

 • Поддържане  връзки и сътрудничество с центровете за кариерно   развитие на ВУЗ, членуващи в Асоциацията за кариерно ориентирано развитие във висшето образование (АКОРВО).

4. Помощ при стажантски програми, предложени от практиката.

 • Установяване на контакти с институциите, предлагащи различни възможности за  провеждане на стажантско обучение.

 • Участие в организирането на стажовете във факултетите.

Ресурси

Материални

1. Ремонтиране и обзавеждане на помещение за офис на ЦКР, в близост до входа на университета.

2. Техническо оборудване: компютри, принтер, ксерокс, телефон.

3. Информационно обезпечаване:

 • Страница на ЦКР в сайта на университета;

 • Табла на ЦКР, поставени в двете сгради на  ректората;

 • Рекламни материали –плакати, брошури, флайери,

 • Презентации на стационарните монитори във фоайето на двете сгради на ректората.

4. Финанси: основно от бюджета на МУ-Плевен, приходи от дейността на базата на двустранни договори, участие в проекти, спонсорство от институции и фирми.

Нематериални

1. Екип на ЦКР – Ръководител, Кариерен консултант, технически сътрудник.

2. Специалисти, с които разполага МУ-Плевен: Ръководство на МУ, Съвет по кариерно развитие, преподаватели и служители.

3. Контакти – с други Кариерни центрове; с държавни органи в областта на образованието; с институции, работещи в областта на кариерното развитие; с работодатели; с фондации, съсловните медицински организации (БЛС, БАПЗГ) и тези на фармацевтите (БСМФ и БЦФПБ) и др.

Очаквани резултати

1. Постоянно нарастване броя на регистрираните в ЦКР студенти.

2. Увеличаване броя на регистриралите се алумни.

3. Разширяване обхвата на дейността на ЦКР:

 • активно участие в кандидат-студентската кампания;

 • съдействие при отстояване на квотите за държавен прием;

 • подобряване на учебни програми със съдействието на ЦКР;

 • оказване съдействие при организиране на общоуниверситетски прояви.

4. Организиране от ЦКР на курсове за изграждане на допълнителни познания и умения на студентите, подпомагащи успешното им кариерно развитие.

5. Популяризиране на ЦКР сред работодателите в България.

6. Участие/организиране на семинари, конференции, презентации, свързани с развитието на кариерата.

7. Съдействие при организиране на стажантски програми сред по-голям брой специалности и по-голям брой работодатели.

8. Повишаване качеството на извършваните от ЦКР дейностти.

Индикатори за отчитане на постигнатите резултати

1 .Брой регистрирани студенти като % спрямо общия брой на обучаваните в МУ-Плевен.

2. Темпове на увеличение на регистрираните алумни.

3. Брой студенти, ползвали услугите на ЦКР, относно:

 • кариерно консултиране и професионална реализация

 • участие в стажантски програми

 • включване в организирани от ЦКР курсове

 • участие в семинари, конференции, презентации

 • намерили работа по специалността

4. Брой институции/фирми, потърсили услугите на ЦКР.

5. Брой организирани от Кариерния център прояви и презентации.

6. Брой и разнообразие на организирани курсове, подпомагащи реализацията на пазара на труда.

7. Проведени PR събития или публикации.

8.Брой участия в обучения, свързани с подобряване качеството на предлаганите от ЦКР услуги.

 Изготвил стратегията:                                  

доц. д-р Боряна Русева, д.м.

Приета на заседание на АС на МУ-Плевен на 26.05.2014г.

 

Центърът за кариерно развитие (ЦКР) на МУ-Плевен е разкрит с Решение на АС на заседанието му от 02.04.2007 г., въз основа на чл.41, ал.1 от Правилника за устройството и дейността на МУ-Плевен и е приета ръководната структура и Правилник  за устройството и дейността на ЦКР.

ЦКР на МУ-Плевен е съучредител на Сдружение с нестопанска цел «Асоциация за кариерно ориентиране и развитие във висшето образование» (АКОРВО), заедно с МУ-Варна, ТУ-Русе, ТУ-Габрово, АУ-Пловдив, Тракийски Университет-Ст. Загора, Американския Университет-Благоевград, Висше училище по застраховане и финанси-София. Съгласно удостоверение № 005/17.01.2008 на Министерството на правосъдието, сдружение АКОРВО е вписано в централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел, за осъществявяне на обществено полезна дейност под №20080117005.

Центърът поддържа тесни връзки с ръководството на АКОРВО и университетите, членуващи в нея.