1. Информационна дейност

 • Създаване и поддържане на електронна база данни за обучаващите се в МУ-Плевен студенти, за  институциите представляващи работодателите, за бюрата по труда и другите институции, занимаващи се с реализацията на човешките ресурси.

 • Предоставяне на информация за позиции за провеждане на специални, и държавни стажове, предвидени в учебните планове.

 • Предоставяне на информация за работни позиции, за конкурси, стипендии, курсове и  др. инициативи на ЦКР.

 • Събиране, обобщаване и поддържане на система за проследяване развитието на завършилите своето образование в МУ-Плевен.

 • Анкетни проучвания за нагласата за работа на дипломантите от различните специалности.

 • Анкетни проучвания за качеството на образование в МУ-Плевен сред завършилите.

 • Анкетни проучвания за мнението на потребители на кадри, завършили МУ-Плевен за качеството на образование в университета.

   

 2. Консултантска дейност

 • Подпомагане на студентската кариера в процеса на обучение.

 • Подготовка на студентите за съставяне на CV, мотивационни писма, резюмета и други  документи при кандидатстване за работа.

 • Изграждане в студентите на поведенчески умения при подготовка и явяване на интервю за назначаване на стаж или работа.

 • Асертивно поведение, ключови комуникационни нагласи и умения.

 • Развитие на умения в студентите за успешно търсене и намиране на работа.

 • Подпомагане реализацията на завършилите студенти на Пазара на труда.

 • Подпомагане реализацията на млади специалисти-възпитаници на МУ-Плевен. 

 

3. Връзки с обществеността

 • Организация на презентации на фирми, предлагащи стажантски и работни места за студенти и абсолвенти. 

 • Участие в подготовката и провеждането на Дни на кариерата.

 • Активно участие при провеждането на конкурси, насочени към студентската аудитория.

 • Проследяване развитието и популяризиране успешната реализация на възпитаниците на МУ-Плевен.

 • Провеждане на проучвания на образователния пазар и привличане на студенти,  специализанти и докторанти за обучение в МУ-Плевен.

 • Поддържане връзки със съсловните медицински организации (БЛС, БАПЗГ) и тези на фармацевтите (БСМФ и БЦФПБ).

 • Поддържане  връзки и сътрудничество с центровете за кариерно развитие на ВУЗ, членуващи в Асоциацията за кариерно ориентирано развитие във висшето образование (АКОРВО).

 

4. Помощ при стажантски програми, предложени от практиката

 • Установяване на контакти с институциите, предлагащи различни възможности за  провеждане на стажантско обучение.

 • Участие в организирането на стажовете във факултетите.