Центърът за кариерно развитие (ЦКР) на МУ-Плевен е разкрит с Решение на АС на заседанието му от 02.04.2007 г., въз основа на чл.41, ал.1 от Правилника за устройството и дейността на МУ-Плевен и е приета ръководната структура и Правилник  за устройството и дейността на ЦКР.

ЦКР на МУ-Плевен е съучредител на Сдружение с нестопанска цел «Асоциация за кариерно ориентиране и развитие във висшето образование» (АКОРВО), заедно с МУ-Варна, ТУ-Русе, ТУ-Габрово, АУ-Пловдив, Тракийски Университет-Ст. Загора, Американския Университет-Благоевград, Висше училище по застраховане и финанси-София. Съгласно удостоверение № 005/17.01.2008 на Министерството на правосъдието, сдружение АКОРВО е вписано в централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел, за осъществявяне на обществено полезна дейност под №20080117005.

Центърът поддържа тесни връзки с ръководството на АКОРВО и университетите, членуващи в нея.