Доц. д-р Стела Людмилова Георгиева, дм

Длъжност

 • Доцент
 • Ръководител Център за кариерно развитие
 • Член на УС на Асоциация за кариерно ориентиране и развитие във висшето образование (АКОРВО)

Контакти

тел. 064 884 124
e-mail:
Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Биографични данни

Дата и място на раждане: 11.02.1965 г., гр. Свищов, обл. Велико Търново

 • Образование, квалификация
 • Средно образование – Държавна търговска гимназия “Димитър Хадживасилев” – Свищов (1980 - 1984) със златен медал
 • Висш медицински институт – Плевен (1984 - 1990)
 • Специалност “Социална медицина и здравен мениджмънт” (2003)
 • Образователна и научна степен "доктор" по научна специалност "Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията" (2014)
 • Специалност „Икономика на здравеопазването“ (2018)

Академични позиции:

 • Асистент, Катедра “Социална медицина и здравен мениджмънт” (1998 – 2003)
 • Старши асистент, Катедра “Социална медицина и здравен мениджмънт” (2003 – 2007)
 • Главен асистент, Катедра “Социална и превантивна медицина, медицинска статистика, педагогика и психология” и Катедра “Общественоздрави науки” (2007 – 2016)
 • Доцент, Катедра "Общественоздравни науки" (2016 до 2022)
 • Доцент, Катедра „Социална медицина и здравен мениджмънт“ (от 2022 г. до момента)

Курсове и специализации

 • Обучение и уъркшоп по програмата “Problem Solving for Better Health”, организирано от фондация „Драйфус“, клуб „Отворено общество - Плевен“ и Медицински университет – Плевен, 18-20.XI.1998 г.
 • Актуални проблеми на медицинската педагогика, Медицински университет – Плевен, 08-10 декември 2006 г.
 • Методология на научно-изследователската работа. Приложение на епидемиологията и биостатистиката в медицинското научно изследване, Медицински университет – Плевен, 04-16 юни 2007 г.
 • „Family Medicine“ – международно обучение по проблемите на семейната медицина, проведено от American Austrian foundation (AAF) и Open Medical Institute – Залцбург, Австрия, 03-09 май 2009 г.
 • Основи на педагогиката, Медицински университет – Плевен, 14-17 ноември 2009 г.
 • Курс за обучител по Глобално здраве в рамките на проект „Равни възможности за здраве: действие за развитие” Project: DCI-NSA ED/2011/239-187 of EU: съвместно с “Equal Opportunities for Health; Action for Development”, Medici con I’Africa Coamm (Italy), 9 септември 2011 г.
 • „Епидемиология, наблюдение и контрол на HPV. Застъпнически и информационни кампании“. Обучението е част от Европейски проект AURORA, реализиран в 11 страни, проведено от “МЦ - Семейно планиране“, 15-16.03.2013 г.
 • Кръгла маса на тема “Патронажните грижи – ефективен инстумент за подобряване на майчиното здраве и детското благополучие в ранна възраст”, организирана от UNICEF, Тръст за социална алтернатива и Българска педиатрична асоциация, 18.VI.2015.
 • “Medical education” - международно обучение по проблемите на медицинското образование, проведено от American Austrian foundation (AAF) и Open Medical Institute – Залцбург, Австрия – 04-10 октомври 2015 г.
 • Train the trainer – май, 2016, Барселона, Испания
 • Understand yourself, Undertand your Learners (Enneagram) – май 2018, Прага, Чехия
 • Преподавателска мобилност по програма „Еразъм +“ – 14-18 октомври 2019 г., Суми, Украйна
 • Cross-cultural issues in education – март 2022, Лимасол, Кипър

Преподавателска дейност:

 • Практически занятия по Социална медицина в специалност „Медицина“, АЕО
 • Занятия по Социална медицина със стажант-лекари, АЕО и БЕО
 • Лекционен курс по Социална медицина и промоция на здравето в специалности „Опазване и контрол на общественото здраве, „Социални дейности в здравеопазването“, „Акушерка“ и „Рентгенов лаборант“
 • Лекционен курс по Промоция на здравето в специалност „Медицинска сестра“
 • Лекционен курс по Епидемиология на здравето в специалност „Управление на здравните грижи“
 • Лекционен курс по Стратегии за промоция на здравето в специалност „Управление на здравните грижи“
 • Лекционен курс по Промоция на здравето на работното място в магистърска програма по „Обществено здраве и здравен мениджмънт“ и пред специализанти по Трудова медицина
 • Лекционен курс по Медицинска социология в специалност „Медицински лаборант
 • Лекционен курс по Глобални проблеми на общественото здраве в специалности ОКОЗ и УЗГ- ОКС „магистър“

Член на изпитна комисия за държавен изпит в специалности:

 • Медицина – АЕО и БЕО
 • Медицинска сестра
 • Акушерка
 • Опазване и контрол на общественото здраве

Член на Държавна изпитна комисия за придобиване на специалност:

 • Социална медицина и здравен мениджмънт

Научни интереси

 • Медикосоциални проблеми на приоритетни групи от населението
 • Епидемиология на неинфекциозните болест
 • Промоция на здравето на децата и учениците
 • Промоция на здравето на работното място
 • Управление и организация на здравеопазването
 • Глобално здраве

Членство в научни организации:

 • European Public Health Association (EUPHA)
 • The Association of Schools of Public Health in the European Region (ASPHER)
 • Forum for Public Health in Sought Eastern Europe (FPH-SEE)
 • European Health Management Association (EHMA)
 • Balkan Medical Union (BMU)
 • International Union on Health Promotion and Education (IUHPE)
 • Балкански медицински съюз
 • Български лекарски съюз
 • Съюз на учените в България
 • Българска асоциация по обществено здраве
 • Българско научно дружество по обществено здраве
 • Българско сдружение по превантивна медицина

Публикации:

 • Автор на монография „Промоция на здравето в училище
 • Автор и съавтор на повече от 80 статии в български и чуждестранни научни списания
 • Участие с доклади и постери в над 40 национални и международни научни форуми
 • Резюмета, публикувани в индексирани списания
 • Налична регистрация като хабилитирано лице с наукометрични показатели в Регистър за академични длъжности и дисертации в НАЦИД, професионално направление 7.4

Участие в проекти

I.     Образователни проекти

 1. „Менторска подкрепа за студенти от ромски произход, изучаващи здравни специалности“, в рамките на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.
 2. Проект BG05M2OP001-2.013-0001 на МОН „Студентски практики – Фаза 2” финансиран от ОП НОИР – академичен наставник
 3. Студентски практики“ – фаза 1, ОП „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020
 4. Еразъм+ - Medical Institute of Sumy State University, Украйна, 2019
 5. Project: DCI-NSA ED/2011/239-187 на ЕС: ”Equal Opportunities for Health; Action for Development” съвместно с Medici con I’Africa Cuamm (Italy). Проект „Равни възможности за здраве: действие за развитие” – 2011 – 2014 г. – обучение и обучител на здравни специалисти от лечебни заведения в Плевен, Ловеч, Враца.
 6. Проект BG051PO001 - 3.3.07-0002 „СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ”- 2013 – 2014 г. – академичен наставник
 7. Проект BG051PO001-4.3.04-0049 „Иновативно и съвременно образование в МУ-Плевен” по схема BG051PO001-4.3.04 “Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на висшето образование” – 2012 – 2014 г. – участие в разработване на материали за дисциплината „Епидемиология на здравето“ за магистърска степен „Обществено здраве и здравен мениджмънт“

II.      Научни проекти

 1. Проучване на организационния модел на здравни грижи за онкологично болни пациенти 2019/2021
 2. Здравно-демографски характеристики на трудовоактивното население в България - 2018/2020
 3. Здраве на мигрантите – обществени нагласи и предизвикателства пред здравната система на страната - 2017/2019
 4. Комплексно медико-социално проучване на здравния статус на ромското население, 2016/2018
 5. Условия и предпоставки за промоция на здравето на работното място в България, 2015/2017

Присъдени награди

 1. Плакет за участие като пленарен лектор и принос в провеждането на Международна студентска научна конференция в Държавен университет – Суми, Украйна, 2019 г.
 2. Плакет за придобиване на академична длъжност „Доцент“, 2016 г., МУ - Плевен.
 3. Най-изявен преподавател за 2015 г., МУ - Плевен
 4. Плакет „40 години Медицински университет - Плевен“ – за придобиване на образователна и научна степен „Доктор“, 2014 г.,  МУ - Плевен.
 5. Благодарствено писмо от учебна компания „Junior healthy life“ за оказана методична помощ при съставяне на интерактивен органайзер за здравословен и природосъобразен начин на живот, 2013 г.
 6. Почетно отличие по случай 5-годишнината от създаването на факултет „Обществено здраве“ за активна преподавателска дейност и принос в развитието на Факултета, 2010 г., МУ - Плевен.
 7. Награда от Съюза на учените в България за най-добро представяна на научна разработка от млад учен, 2004

Езикова квалификация:

 • Английски език – сертифицирани умения за писмено и говоримо владеене на езика
 • Сертификат за медицински английски
 • Руски език – писмено и говоримо