Печат

Мисия на Центъра за кариерно развитие (ЦКР): Да осъществява и поддържа ефективно взаимодействие между Академичната общност, студентите на МУ-Плевен и потребителите на кадри, фирми и организации от сферата на здравеопазването и социалните дейности.

Визия: Центърът за кариерно развитие да се утвърди като самостоятелно звено в структурата на МУ-Плевен, работещ за успешна професионална реализация на студентите от висшето училище, повишавайки неговия рейтинг на съвременен Европейски университет.

Основната цел в дейността на ЦКР е да предоставя висококачествени услуги, свързани с кариерното ориентиране на студентите от всички специалности в университета и да съдейства за успешната професионална реализация на завършилите на пазара на труда.

Дейности за постигане на целите:

1. Информационна дейност

2. Консултантска дейност

3. Връзки с обществеността

4. Помощ при стажантски програми, предложени от практиката.

Ресурси

Материални

1. Ремонтиране и обзавеждане на помещение за офис на ЦКР, в близост до входа на университета.

2. Техническо оборудване: компютри, принтер, ксерокс, телефон.

3. Информационно обезпечаване:

4. Финанси: основно от бюджета на МУ-Плевен, приходи от дейността на базата на двустранни договори, участие в проекти, спонсорство от институции и фирми.

Нематериални

1. Екип на ЦКР – Ръководител, Кариерен консултант, технически сътрудник.

2. Специалисти, с които разполага МУ-Плевен: Ръководство на МУ, Съвет по кариерно развитие, преподаватели и служители.

3. Контакти – с други Кариерни центрове; с държавни органи в областта на образованието; с институции, работещи в областта на кариерното развитие; с работодатели; с фондации, съсловните медицински организации (БЛС, БАПЗГ) и тези на фармацевтите (БСМФ и БЦФПБ) и др.

Очаквани резултати

1. Постоянно нарастване броя на регистрираните в ЦКР студенти.

2. Увеличаване броя на регистриралите се алумни.

3. Разширяване обхвата на дейността на ЦКР:

4. Организиране от ЦКР на курсове за изграждане на допълнителни познания и умения на студентите, подпомагащи успешното им кариерно развитие.

5. Популяризиране на ЦКР сред работодателите в България.

6. Участие/организиране на семинари, конференции, презентации, свързани с развитието на кариерата.

7. Съдействие при организиране на стажантски програми сред по-голям брой специалности и по-голям брой работодатели.

8. Повишаване качеството на извършваните от ЦКР дейностти.

Индикатори за отчитане на постигнатите резултати

1 .Брой регистрирани студенти като % спрямо общия брой на обучаваните в МУ-Плевен.

2. Темпове на увеличение на регистрираните алумни.

3. Брой студенти, ползвали услугите на ЦКР, относно:

4. Брой институции/фирми, потърсили услугите на ЦКР.

5. Брой организирани от Кариерния център прояви и презентации.

6. Брой и разнообразие на организирани курсове, подпомагащи реализацията на пазара на труда.

7. Проведени PR събития или публикации.

8.Брой участия в обучения, свързани с подобряване качеството на предлаганите от ЦКР услуги.

 Изготвил стратегията:                                  

доц. д-р Боряна Русева, д.м.

Приета на заседание на АС на МУ-Плевен на 26.05.2014г.